book 6
1
耶稣去彼、至故乡、门徒从之、
2
适安息日、训于会堂、众闻而奇之曰、斯焉得斯、所赋之智慧维何、有如是异能由其手而出耶、
3
此非木工乎、非马利亚之子、雅各约西犹大西门之昆弟乎、其姊妹非与我侪比邻乎、遂厌弃之、
4
耶稣曰、先知于故乡、宗族、室家外、莫不尊焉、
5
耶稣在彼得不得行异能、惟手按病者数人而医之、
6
且异其不信、乃周行诸乡训诲焉、○
7
耶稣召十二徒、耦而遣之、予之权以制邪鬼、
8
命勿携资斧、惟杖而已、勿粮勿袋、勿金于囊、
9
惟著履、毋衣二衣、
10
又曰、凡入人家、则居之、以至去时、
11
有不接尔、不听尔者、去时拂尔足尘、以证于众、
12
门徒遂往、宣言人宜改悔、
13
又逐诸鬼、以膏膏病者多人而医之、○
14
耶稣之名既彰、希律王闻之曰、施洗约翰自死而起、故此异能运行于彼焉、
15
或曰、以利亚也、或曰先知也、犹先知之一也、
16
惟希律则曰、我所斩之约翰起矣、
17
初、希律遣人执约翰系狱、为其弟腓力妻希罗底故、盖希律已娶之、
18
约翰曾谓之曰、纳弟妻非宜也、
19
于是希罗底怨之、欲杀之而弗得、
20
因希律敬畏约翰、知其义且圣、而庇之、闻其言、心多犹豫、而喜听之、
21
会逢其适、希律于诞辰设筵、宴诸大夫千夫长及加利利之尊者、
22
希罗底之女入舞、以娱希律及同筵者、王谓之曰、凡尔所欲、求则予之、
23
又矢之曰、尔所求者、即国之半、我亦予之、
24
女退、谓母曰、我当何求、曰、施洗约翰之首、
25
女亟入见王、求曰、我欲施洗约翰首、即置盘中予我、
26
王忧甚、然以矢故、又以同筵者在、不欲拒之、
27
乃命侍卫一人、取约翰首、遂斩之于狱、
28
置首于盘、以予女、女以予母、
29
约翰之徒闻之、来取其尸、葬于墓、○
30
使徒集就耶稣、悉以所行所教告之、
31
耶稣曰、尔曹潜往于野、憩息片时、盖往来者众、不遑暇食、
32
乃乘舟而往、
33
众见之、多有识之者、自诸邑徒步、趋而先至、
34
耶稣出、见大众、悯焉、以其犹羊无牧也、乃多端以教之、
35
日旰、门徒就之曰、地乃野、日已旰、
36
请散众、俾往村落市食、
37
耶稣曰、尔其食之、对曰、得毋以二十金往而市饼、以食之乎、
38
曰、尔有饼几何、其往观焉、既知、则曰、五饼二鱼、
39
遂命使众成列、坐于青草、
40
乃分队而坐、或百、或五十、
41
耶稣取五饼二鱼、仰天而祝、擘饼以予门徒、陈于众前、亦以二鱼分给诸人、
42
皆食而饱、
43
拾其屑及残鱼、盈筐十二、
44
食者五千人焉、○
45
耶稣促门徒登舟、先济彼岸、至伯赛大、俟己散众、
46
别后、登山祈祷、
47
既暮、舟在海中、耶稣独在岸、
48
见门徒鼓棹甚苦、风逆故也、夜约四更、履海就之、若欲经过者然、
49
门徒见其履海、以为鬼幻、则呼、
50
盖皆见之而惊、耶稣亟谓之曰、尔曹安心、我也、毋惧、
51
遂登舟就之、风乃息、众骇异不胜、
52
盖未悟擘饼之事、心顽故也、○
53
既济、至革尼撒勒地、泊岸、
54
离舟、众识之、
55
周驰四境、闻其所在、以榻舁病者就之、
56
耶稣所入、或村、或邑、或乡、众置病者于市、第求扪其衣缘、扪之者悉愈焉、