book 9
1
耶稣行时、见有生而瞽者、
2
门徒问曰、夫子、斯人生而瞽、谁获罪欤、斯人乎、抑其父母乎、
3
耶稣曰、非斯人获罪、亦非其父母、惟于彼以显上帝作为耳、
4
时尚昼、我侪必行遣我者之行、夜至、则无人能行矣、
5
我在世、乃世之光、
6
言竟、则唾于地、以唾和泥、涂瞽者之目、
7
谓之曰、往洗于西罗亚池、西罗亚译即奉遣也、其人往洗之、得见而反、
8
邻人与素见其为乞者曰、此非坐而乞者乎、
9
或曰、然、或曰、否、似之耳、其人曰、我是也、
10
众曰、尔目何以启、
11
曰、有耶稣者、和泥涂我目、令我洗于西罗亚池、我往洗之、即明矣、
12
众曰、其人安在、曰、不知也、○
13
众引素瞽者诣法利赛人、
14
耶稣和泥启其目之日、乃安息日也、
15
法利赛人亦问其何以得明、对曰、彼置泥于我目、我洗而明也、
16
法利赛人有曰、斯人不守安息日、非由上帝也、或曰、罪人何能行如是异迹乎、众遂分党、
17
复谓瞽者曰、彼既启尔目、尔谓其为何如人、曰、先知也、
18
犹太人不信其素为瞽而复明、遂呼其父母、
19
问曰、此乃尔子、尔言生而瞽者乎、今何以得见耶、
20
其父母曰、彼为我子、生而瞽者、我所知也、
21
但今何以得见、我则不知、谁启其目、我亦不知、彼长矣、可问之、将自言也、
22
父母言此、惧犹太人也、因犹太人约定、有认耶稣基督者、必出之于会堂、
23
故其父母曰、彼长矣、可问之、
24
其曹又呼素瞽者曰、尔宜归荣上帝、我知斯人乃罪人也、
25
曰、其为罪人与否、我不知也、惟知一事、即我昔瞽今见耳、
26
众问之曰、彼于尔何为、如何启尔目、
27
曰、我已告尔、尔弗听、何复欲听之、尔亦欲为其徒乎、
28
众诟之曰、尔乃其徒、我侪摩西徒也、
29
上帝谕摩西、我侪知之、但不知斯人奚自、
30
曰、斯亦奇矣、彼启我目、而尔不知其奚自耶、
31
我知上帝不听罪人、惟崇拜上帝而行其旨者、乃听之、
32
伊古以来、未闻有启生而瞽者之目也、
33
斯人若非由上帝、则无能为也、
34
众曰、尔通体生于罪中、反教我乎、遂逐之、○
35
耶稣闻其见逐、遇之、曰、尔信上帝子乎、
36
曰、主、彼为谁、俾我信之、
37
耶稣曰、尔已见之、与尔言者是也、
38
曰、主、我信矣、遂拜之、
39
耶稣曰、我为鞫入世、使不见者得见、而见者反瞽也、
40
同在之法利赛人问之曰、我侪亦瞽乎、
41
耶稣曰、尔若瞽、则无罪、今云我见、尔罪尚在焉、