book 2
1
第三日、加利利之迦拿有婚筵、耶稣之母在焉、
2
耶稣与其徒、亦见招赴筵、
3
酒罄、耶稣之母语之曰、酒无矣、
4
耶稣曰、媪欤、我与尔何与、我时未至也、
5
其母谓诸仆曰、凡彼语尔者、其行之、
6
依犹太人之洁礼、设石瓮六、各容水二三桶、
7
耶稣谓仆曰、以水盈瓮、遂盈之至口、
8
又曰、挹之、授司筵者、遂授之、
9
司筵者尝之、已变酒矣、不知奚自、惟挹水之仆知之、司筵者呼新郎、
10
曰、凡人先设旨酒、至客酣、方进次者、惟尔留旨酒至今矣、
11
耶稣诸异迹之始、行于加利利之迦拿、而显其荣、其徒信之、○
12
厥后、偕其母及兄弟门徒、下至迦百农、居不数日、○
13
犹太人逾越节伊迩、耶稣上耶路撒冷、
14
见殿中有鬻牛羊鸽者、并有兑钱者坐焉、
15
遂以绳为鞭、悉逐牛羊出殿、倾兑钱者之金、倒其几、
16
谓鬻鸽者曰、携之去、勿以我父室为贸易室也、
17
其徒忆经所载云、为尔室焦灼、几灭没我矣、
18
犹太人曰、尔既为此、则以何异迹示我、
19
耶稣曰、尔毁此殿、我三日必建之、
20
曰、此殿之建、历四十有六年、尔三日将建之乎、
21
耶稣之言、乃以身喻殿也、
22
迨其自死而起、门徒忆其曾有是言、遂信经及耶稣之言焉、○
23
当逾越节、耶稣在耶路撒冷、多有见其所行之异迹、而信其名者、
24
耶稣不以己托之、因其知人也、
25
无须人证乎人、自知其内蕴矣、