book 15
1
我为真葡萄树、我父为场师、
2
凡在我之枝、而不实者、则去之、实则洁之、使实尤繁也、
3
今尔曹因我语尔之言而洁矣、
4
尔宜恒在我中、我亦在尔中、若枝不恒在树、不能自实、尔不恒在我、亦然、
5
我为葡萄树、尔为枝、恒在我中、我亦在彼中者、则结实孔繁、盖外乎我、尔无能为也、
6
不恒在我者、犹枝见弃而槁、人拾而投于火焚之、
7
若尔恒在我中、我言恒在尔中、凡尔所欲、求则成之、
8
尔结实孔繁、我父于此而荣、而尔乃为我徒也、
9
如父爱我、我亦爱尔、尔宜恒在我之爱中、
10
尔守我诫、则恒在我爱、如我守父诫、而恒在其爱矣、
11
我以是语尔、俾我之喜在尔中、俾尔之喜得盈也、
12
尔宜相爱、如我爱尔、此我诫也、
13
人为友捐生、爱莫大于此者、
14
尔若行我所命、即我友也、
15
今而后我不谓尔为仆、盖仆不知其主所行、乃谓尔为友、因所闻于父者、已悉示尔、
16
非尔选我、乃我选尔立尔、俾尔往而结实、且俾尔实恒存、致尔以我名求父者、父则赐尔、
17
我以此命尔、使尔相爱、
18
世若恶尔、尔知其先已恶我、
19
尔若属世、世必爱属己者、尔非属世、乃我选尔出乎世、故世恶尔焉、
20
宜忆我言云、仆不大于主、人若窘逐我、亦将窘逐尔、若守我言、亦将守尔言矣、
21
人将因我名悉以是加尔、不识遣我者故也、
22
若我未来诲之、彼则无罪、今其罪无可诿矣、
23
恶我者、亦恶我父、
24
我若未于其中行人所未行者、彼则无罪、今彼于我及父、且见且恶矣、
25
此乃应其律所载云、彼无故恶我也、
26
但我自父将遣于尔之保惠师、即出于父真理之神、既至、必为我证、
27
尔亦为证、以尔自始偕我也、