book 6
1 耶稣去彼、至故乡、门徒从之、
2 适安息日、训于会堂、众闻而奇之曰、斯焉得斯、所赋之智慧维何、有如是异能由其手而出耶、
3 此非木工乎、非马利亚之子、雅各约西犹大西门之昆弟乎、其姊妹非与我侪比邻乎、遂厌弃之、
4 耶稣曰、先知于故乡、宗族、室家外、莫不尊焉、
5 耶稣在彼得不得行异能、惟手按病者数人而医之、
6 且异其不信、乃周行诸乡训诲焉、○
7 耶稣召十二徒、耦而遣之、予之权以制邪鬼、
8 命勿携资斧、惟杖而已、勿粮勿袋、勿金于囊、
9 惟著履、毋衣二衣、
10 又曰、凡入人家、则居之、以至去时、
11 有不接尔、不听尔者、去时拂尔足尘、以证于众、
12 门徒遂往、宣言人宜改悔、
13 又逐诸鬼、以膏膏病者多人而医之、○
14 耶稣之名既彰、希律王闻之曰、施洗约翰自死而起、故此异能运行于彼焉、
15 或曰、以利亚也、或曰先知也、犹先知之一也、
16 惟希律则曰、我所斩之约翰起矣、
17 初、希律遣人执约翰系狱、为其弟腓力妻希罗底故、盖希律已娶之、
18 约翰曾谓之曰、纳弟妻非宜也、
19 于是希罗底怨之、欲杀之而弗得、
20 因希律敬畏约翰、知其义且圣、而庇之、闻其言、心多犹豫、而喜听之、
21 会逢其适、希律于诞辰设筵、宴诸大夫千夫长及加利利之尊者、
22 希罗底之女入舞、以娱希律及同筵者、王谓之曰、凡尔所欲、求则予之、
23 又矢之曰、尔所求者、即国之半、我亦予之、
24 女退、谓母曰、我当何求、曰、施洗约翰之首、
25 女亟入见王、求曰、我欲施洗约翰首、即置盘中予我、
26 王忧甚、然以矢故、又以同筵者在、不欲拒之、
27 乃命侍卫一人、取约翰首、遂斩之于狱、
28 置首于盘、以予女、女以予母、
29 约翰之徒闻之、来取其尸、葬于墓、○
30 使徒集就耶稣、悉以所行所教告之、
31 耶稣曰、尔曹潜往于野、憩息片时、盖往来者众、不遑暇食、
32 乃乘舟而往、
33 众见之、多有识之者、自诸邑徒步、趋而先至、
34 耶稣出、见大众、悯焉、以其犹羊无牧也、乃多端以教之、
35 日旰、门徒就之曰、地乃野、日已旰、
36 请散众、俾往村落市食、
37 耶稣曰、尔其食之、对曰、得毋以二十金往而市饼、以食之乎、
38 曰、尔有饼几何、其往观焉、既知、则曰、五饼二鱼、
39 遂命使众成列、坐于青草、
40 乃分队而坐、或百、或五十、
41 耶稣取五饼二鱼、仰天而祝、擘饼以予门徒、陈于众前、亦以二鱼分给诸人、
42 皆食而饱、
43 拾其屑及残鱼、盈筐十二、
44 食者五千人焉、○
45 耶稣促门徒登舟、先济彼岸、至伯赛大、俟己散众、
46 别后、登山祈祷、
47 既暮、舟在海中、耶稣独在岸、
48 见门徒鼓棹甚苦、风逆故也、夜约四更、履海就之、若欲经过者然、
49 门徒见其履海、以为鬼幻、则呼、
50 盖皆见之而惊、耶稣亟谓之曰、尔曹安心、我也、毋惧、
51 遂登舟就之、风乃息、众骇异不胜、
52 盖未悟擘饼之事、心顽故也、○
53 既济、至革尼撒勒地、泊岸、
54 离舟、众识之、
55 周驰四境、闻其所在、以榻舁病者就之、
56 凡耶稣所入、或村、或邑、或乡、众置病者于市、第求扪其衣缘、扪之者悉愈焉、