book 2
1 第三日、加利利之迦拿有婚筵、耶稣之母在焉、
2 耶稣与其徒、亦见招赴筵、
3 酒罄、耶稣之母语之曰、酒无矣、
4 耶稣曰、媪欤、我与尔何与、我时未至也、
5 其母谓诸仆曰、凡彼语尔者、其行之、
6 依犹太人之洁礼、设石瓮六、各容水二三桶、
7 耶稣谓仆曰、以水盈瓮、遂盈之至口、
8 又曰、挹之、授司筵者、遂授之、
9 司筵者尝之、已变酒矣、不知奚自、惟挹水之仆知之、司筵者呼新郎、
10 曰、凡人先设旨酒、至客酣、方进次者、惟尔留旨酒至今矣、
11 此耶稣诸异迹之始、行于加利利之迦拿、而显其荣、其徒信之、○
12 厥后、偕其母及兄弟门徒、下至迦百农、居不数日、○
13 犹太人逾越节伊迩、耶稣上耶路撒冷、
14 见殿中有鬻牛羊鸽者、并有兑钱者坐焉、
15 遂以绳为鞭、悉逐牛羊出殿、倾兑钱者之金、倒其几、
16 谓鬻鸽者曰、携之去、勿以我父室为贸易室也、
17 其徒忆经所载云、为尔室焦灼、几灭没我矣、
18 犹太人曰、尔既为此、则以何异迹示我、
19 耶稣曰、尔毁此殿、我三日必建之、
20 曰、此殿之建、历四十有六年、尔三日将建之乎、
21 耶稣之言、乃以身喻殿也、
22 迨其自死而起、门徒忆其曾有是言、遂信经及耶稣之言焉、○
23 当逾越节、耶稣在耶路撒冷、多有见其所行之异迹、而信其名者、
24 但耶稣不以己托之、因其知人也、
25 无须人证乎人、自知其内蕴矣、