book 1
1 保罗、西拉、提摩太、书达帖撒罗尼迦之会、在我父上帝及主耶稣基督中者、
2 愿恩惠平康、由父上帝、及主耶稣基督归尔、○
3 兄弟乎、我为尔恒谢上帝、宜也、因尔之信弥长、彼此之爱益增、
4 致我侪于上帝诸会、以尔为夸、缘尔在窘逐苦难中之忍与信也、
5 此乃上帝义鞫之表、视尔宜乎其国、即尔为之受苦者、
6 盖以苦报夫苦尔者、以偕我之安报尔受苦者、乃上帝之义也、
7 8迨主耶稣偕其有能之天使、于火焰中自天显见、报夫不识上帝、不顺我主耶稣之福音者、
9 彼将受刑、永灭于主、及其大能之荣前、
10 在主降临之日、于诸圣者而得荣、于诸信者而见异、盖我侪所证于尔者、尔已信之、
11 故我恒为尔祈祷、俾我上帝视尔克称其召、以能成尔由善诸愿、由信诸工、
12 致我主耶稣之名、于尔得荣、而尔于彼亦然、乃依我上帝及主耶稣基督之恩也、