book 7
1
大祭司曰、斯事然乎、
2
司提反曰、诸父兄弟听之、我祖亚伯拉罕、在米所波大米、未居哈兰时、有荣之上帝见于彼、
3
谓之曰、出故土、去亲族、至吾将示尔之地、
4
遂出迦勒底地、居于哈兰、其父死后、上帝自彼徙之至此、即尔今所居者、
5
然未尝赐之以业、即立足之地亦无之、其时彼尚无子、而上帝许以斯地赐之为业、爰及其裔、
6
且谓其裔将旅于异地、人将奴之、虐待之历四百年、
7
上帝又曰、奴之之国、吾必刑之、厥后彼将出、事吾于兹土、予以割礼之约、
8
于是亚伯拉罕生以撒、八日行割、以撒生雅各、雅各生十二祖、
9
诸祖妒约瑟、鬻之于埃及、而上帝偕之、
10
拯出诸难、予之恩宠智慧于埃及王法老前、法老立之为埃及家宰、兼司家政、
11
适埃及迦南遍地饥荒、苦甚、我祖绝粮、
12
雅各闻埃及有谷、先遣我祖、
13
继而约瑟见认于兄弟、其族乃显于法老、
14
约瑟遣迎其父雅各、与全族七十五人来、
15
雅各遂下埃及、与我祖俱终焉、
16
乃舁至叙剑、葬于亚伯拉罕由哈抹子孙、以金所购之墓、
17
迨上帝许亚伯拉罕之期已近、民于埃及、滋生蕃衍、
18
至新王崛起、不识约瑟、
19
乃阴谋我族、虐待我祖、命弃其婴、致不得生、
20
时、摩西生而俊秀、育于父家三月、
21
弃时、法老之女、取而育为己子、
22
摩西尽学埃及人之学术、言行兼优、
23
行年四十、眷念其兄弟以色列众子、而往视之、
24
见一人受枉、则护之、为屈抑者复仇、而击埃及人、
25
意兄弟必悟上帝藉其手救之、而彼不悟也、
26
翌日、见其相`、欲使之复和、曰、尔乃兄弟、何相害耶、
27
枉其邻者拒之曰、谁立尔为有司刑官、以治我乎、
28
尔欲杀我、如昨之杀埃及人乎、
29
摩西闻此而逃、旅于米甸之地、生二子焉、
30
逾四十年、天使于西乃山之野、棘丛火焰中、见于摩西、
31
摩西见而奇之、近而谛视、有主之声曰、
32
吾乃尔列祖之上帝、即亚伯拉罕、以撒、雅各之上帝也、摩西战栗、而不敢视、
33
主谓之曰、解尔履、盖尔所立之处、圣地也、
34
我诚见吾民在埃及之苦、且闻其慨叹、故临以拯之、今来、吾将遣尔入埃及也、
35
夫此摩西、即民所拒云、谁立尔为有司刑官者、上帝乃以棘丛中所见天使之手、遣之为有司为援救者矣、
36
彼率民出、行奇事异迹于埃及、红海、旷野、历四十年、
37
曾语以色列众子曰、上帝将于尔兄弟中、挺生先知若我者、即此摩西也、
38
斯人尝于旷野之会中、与在西乃山语彼之天使、及我列祖偕在焉、且受维生之诏、以授我侪、
39
我列祖弗顺而拒之、意欲返埃及、
40
谓亚伦曰、为我造神以导我、因率我出埃及之摩西、我不知其何往也、
41
维时、乃造犊像献祭、而喜己手之工、
42
于是上帝转而不顾、任其奉事天军、如先知书所录云、以色列室乎、尔四十年于旷野、岂以牺牲祭物献我乎、
43
尔舁摩西之幕、与理番神之星、即尔所造以拜者之像、吾将徙尔于巴比伦外矣、
44
我列祖在旷野、有为证之幕、如语摩西、命其依所见之式而造者、
45
我列祖承受此幕、偕约书亚携入异邦、而据其地、即上帝在我列祖前逐彼之时、以至大卫之日、
46
夫大卫获恩于上帝、求为雅各之上帝得一居所、
47
而所罗门为之建室、
48
然至上者不居手造之室、如先知所云、
49
主曰、天乃我座、地乃我足几、尔将为我建何室、我安息之所何在乎、
50
凡此、非皆我手所造者乎、○
51
尔曹强项、在心与耳未受割者、恒逆圣神、尔祖所行、尔亦行之、
52
先知中、不为尔祖窘逐者谁乎、且杀豫言义者将至之人、此义者、尔今卖而杀之矣、
53
尔受由天使而设之律、而不守之、○
54
众闻之、忿极、向之切齿、
55
司提反充于圣神、注目仰天、见上帝之荣、耶稣立于其右、
56
曰、我见天开、人子立于上帝右、
57
众大呼、掩耳、同心蜂拥而上、
58
逐之出城、以石击之、证者置衣于少者扫罗足前、
59
众击时、司提反吁曰、主耶稣纳我魂也、
60
又跪而大呼曰、主欤、勿以此罪归之、言毕而寝、扫罗亦悦其死、