book 26
1 亚基帕谓保罗曰、许尔自陈、保罗举手诉曰、
2 亚基帕王欤、我为犹太人所讼者、今日得陈于尔前、幸也、
3 更幸者、因犹太人之例规辩端、皆尔所知、故求宽忍听我、
4 我自少时为人若何、自始偕我故土之民、及在耶路撒冷、犹太人皆知之、
5 彼如允作证、则知我自始依我教中至严之门、为法利赛人也、
6 今我立而被鞫、乃为望上帝所许于我侪之列祖者、
7 我十二支、日夜殷勤崇事、亦望获此许耳、王乎、我为此望、为犹太人所讼、
8 上帝若起夫死者、尔曹何以为不可信乎、
9 昔我意谓拿撒勒耶稣之名、当多方攻之、
10 又尝行此于耶路撒冷、且由祭司诸长受权、多囚圣徒、迨其见杀、我亦许之、
11 又屡刑之于会堂、强使亵渎、攻之益狂、窘逐之至于外邑、
12 王欤、我以祭司诸长之权、奉命往大马色、
13 时当正午、途中见自天有光、灿耀于日、环照我及同行者、
14 众皆仆地、我闻有声、以希伯来音语我曰、扫罗、扫罗、何窘逐我、尔以足踢刺、难矣哉、
15 我曰、主、尔为谁、曰、我乃尔所窘逐之耶稣也、
16 起而立、盖我特见于尔、立尔为役与证、以证尔所见、及我将示尔者、
17 我将拯尔于斯民、及异邦中、
18 我今遣尔就之、俾启其目、使彼离暗就光、脱于撒但之权、而归上帝、致得罪赦、同获因信成圣之业、
19 亚基帕王欤、是以我未违自天之示、
20 乃先在大马色、次在耶路撒冷、犹太全地、爰及异邦人、告之宜改悔、归上帝、行事符于改悔、
21 犹太人因此诸事、执我于殿、欲杀我、
22 然我蒙上帝之佑、今日犹存、并为证于尊者卑者之前、所言无非诸先知及摩西豫言之事、
23 即基督必受害、本其由死复起、光照斯民、及异邦人也、○
24 保罗如此申诉、非斯都大声曰、保罗、尔狂矣、尔多学、令尔狂矣、
25 曰、非斯都大人、我非狂也、我所言者、乃真实通明之言、
26 以王知此、故于王前毅然言之、且深信此事、无所隐讳、盖非行之于僻隅也、
27 亚基帕王欤、尔信诸先知否乎、我知尔信也、
28 亚基帕谓保罗曰、尔以少许之劝勉、令我为基督徒耶、
29 保罗曰、我求上帝、无论以少以多、不独使尔、即凡今日听我者、除此械系、均与我无异也、○
30 王与方伯、及百尼基氏、并同坐者皆起、
31 退而相语曰、斯人所为、无当死当系之事、
32 亚基帕谓非斯都曰、斯人若未上叩该撒、释之可也、